وکیل آنلاین

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

یکشنبه ۲۸ فروردین ۰۱

جریمه دخالت در امور پزشکی و مستندات

۶۳ بازديدهنگامی یک پزشک میتواند به شغل دکتری و طبابت اشتغال یابد که مدرک تحصیلی مربوطه و پروانه اشتغال لازمه را از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی دریافت نموده باشد. لذا داشتن پروانه رسمی حسب مورد، ضروریست. دخالت در امور پزشکی جرم میباشد. در بخش به بیان جریمه دخالت در امور پزشکی و مستندات آن پرداخته میشود.