مراجع شکایت از پزشک

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

چهارشنبه ۰۷ اردیبهشت ۰۱

مسئولیت پزشک در قبال تشخیص اشتباه چیست؟

۱۲۷ بازديد


مسئولیت پزشک در قبال تشخیص اشتباه چیست؟ آیا تشخیص اشتباه پزشک، قصور پزشکی محسوب میشود؟ شکایت از پزشک بابت تشخیص اشتباه چگونه است و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟