بررسی اهداف سازمان نظام پزشکی و اختیارات آن

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

سه شنبه ۰۹ خرداد ۰۲

بررسی اهداف سازمان نظام پزشکی و اختیارات آن

۳۳۸ بازديد

فصل اول - تعریف، اهداف:

  • تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی
  • تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی
  • مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی
  • حفظ و حمایت از حقوق بیماران
  • حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی
  • تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذی‌ربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی


فصل دوم - وظایف و اختیارات:

ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می‌باشد:

1 - اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح غیر فوری یا تصویبنامه‌ها، آئیننامه‌های مرتبط با امور پزشکی و پیراپزشکی و امور‌صنفی مربوطه به مراجع ذیربط.

2 - تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی‌های داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع‌ ذیربط

تبصره - سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را به مراجع ذیربط اعلام نماید.
3 - تدوین مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه‌های مؤسسات پزشکی و پزشکان و شاغلان حرف‌ پزشکی و وابسته پزشکی.

4 - همکاری در اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصین و دکترهای حرفه‌ای علوم‌ آزمایشگاهی در جهت رشد و ارتقاء دانش پزشکی منطبق با پیشرفتهای علمی روز به درخواست مراجع ذیربط.

5 - صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون.

6 - رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشد از طریق هیئتهای ذیربط سازمان طبق ‌مقررات مربوطه.

7 - همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهارنظرهای‌ کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.

8 - همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت حفظ احترام و شوون پزشکی در جامعه.

9 - همکاری با مراجع ذیربط در جهت گسترش فعالیتهای علیم و تحقیقاتی و تتبعات پزشکی.

10 - اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه‌های خدمات بهداشت و درمانی و همکاری با مراجع ذیصلاح در اجرای آن.

11 - اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری ‌با مراجع ذیصلاح در وصول آنها.

12 - انجام کلیه مسوولیتها، وظایف و اختیاراتی که تا کنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول‌گردیده است.

13 - همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی، بهداشتی، درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و بسیج ‌اعضاء سازمان.

14 - کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام ‌طبق آئیننامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌گردد.

تبصره - اساسنامه‌های صندوق موضوع بند فوق توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه و اجراء خواهد شد.


فصل سوم - شرایط عضویت:

ماده 4 - کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (‌حرفه‌ای و متخصص) تشخیص طبی و‌لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی می‌توانند عضو سازمان باشند.

تبصره 1 - اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء ‌مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه می‌گردد.

تبصره 2 - برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

فصل چهارم - ارکان و واحدهای تابعه:

ماده 5 - ارکان و واحدهای تابعه سازمان بشرح زیر می‌باشد:

‌الف - ارکان:
1 - شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شورایعالی خوانده می‌شود و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی نظام پزشکی ‌که در تهران است مستقر می‌باشد.
2 - هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
3 - نظام پزشکی شهرستانها.

ب - واحدهای تابعه.
1 - کمیسیونهای مشورتی.
2 - صندوق تعاون و رفاه.

ماده 6 - اعضاء شورایعالی عبارتند از:

‌الف - بیست و دو نفر از کادر پزشکی به ترتیب 12 نفر پزشک، 3 نفر دندانپزشک، 2 نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ای و‌متخصص)، 3 نفر دکتر داروساز و 2 نفر از لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی به انتخاب مجمع نمایندگان هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستانها با رأی‌اکثریت نسبی آنها.

ب - دو نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به ‌انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و‌رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.

تبصره 1 - هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی‌ می‌نماید.
تبصره 2 - جلسات شورایعالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل می‌شود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است و‌تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذیربط لازم‌الاجراء است.
تبصره 3 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین ‌می‌شوند می‌توانند در تمام جلسات شورایعالی و هیئت مدیره نظام پزشکی‌ها با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت نمایند.
تبصره 4 - شورایعالی نظام پزشکی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء شورا با رأی اکثریت نسبی اعضاء‌ رسمی شورا برای مدت 2 سال انتخاب می‌گردد.
ماده 7 - رئیس کل سازمان که مسوولیت اجراء مصوبات شورایعالی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه آن را به عهده دارد یکنفر پزشک ‌خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی (‌حداقل 3 نفر) از طرف شورایعالی به رئیس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری ‌منصوب می‌گردد. عزل وی به عهده ریاست جمهوری است.

تبصره - در صورتیکه رئیس جمهور در بین افراد پیشنهادی شورایعالی فردی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص نداد شورایعالی موظف‌ است حداکثر ظرف مدت یک هفته افراد دیگری را به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.
ماده 8 - در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده 4 این قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.

ماده 9 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می‌باشد:
1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.
2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.
3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.
4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (‌حرفه‌ای و متخصص).
5 - یک نفر لیسانسیه پروانه‌دار گروه پزشکی.

تبصره - مادامیکه انتخاب افراد موضوع بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده فوق صورت نپذیرد، به جای آنها پزشک انتخاب می‌گردد.
ماده 10 - هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائیکه بیش از پانصد نفر پزشک، دندانپزشک و داروساز و متخصص و دکتر حرفه‌ای علوم ‌آزمایشگاهی داشته باشند، مرکب از هفده نفر به شرح زیر می‌باشد:
1 - یازده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان مربوط.
2 - دو نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان مربوطه.
3 - دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.
4 - یک نفر از متخصصین و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ای و متخصص) به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص ‌طبی آن شهرستان.
5 - یک نفر لیسانسیه پروانه‌دار گروه پزشکی به انتخاب فارغ‌التحصیلان کارشناسی و بالاتر مامائی.

تبصره 1 - نظام پزشکی شهرستان مرکز استان عهده‌دار وظایف نظام پزشکی شهرستانهای تابعه استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است ‌نیز می‌باشد.

تبصره 2 - چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به آن‌ها نظام پزشکی شهرستان یا ‌مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پزشکی مشخص می‌گردد.

ماده 11 - دبیر شورایعالی مسوول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا بعهده رئیس یا نواب رئیس شورا‌خواهد بود.

ماده 12 - رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوطه و‌تأیید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌گردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.

تبصره - روسای سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها همان وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی را در محدوده سازمان نظام ‌پزشکی شهرستان مربوطه بر عهده خواهند داشت.
ماده 13 - بودجه سازمانهای نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می‌گردد.

تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئیننامه مصوب شورایعالی ‌هزینه خواهد شد.

تبصره 2 - میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورایعالی ‌به مرحله اجراء درخواهد آمد.

ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می‌باشد:
1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.
2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.
3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی.
4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به ‌اختلافات داخلی آنها.
5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون.
6 - انحلال هیئت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون.

تبصره هیئت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می‌گردند:
1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی.
2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیر مجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی.

ماده 15 - وظایف نظام پزشکی شهرستانها بشرح زیر است:
1 - نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
2 - اجرای مصوبات شورایعالی در سطح شهرستان.

فصل پنجم - انتخابات:

ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هیئت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می‌باشد.

تبصره 1 - شروع اولین دوره فعالیت هیئتهای مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.

تبصره 2 - شروع فعالیت دوره‌های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می‌باشد و چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعد ‌بنحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبداء شروع کار دوره جدید از‌تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.

ماده 17 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره‌های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام ‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

تبصره - انتخابات هیئت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستانهائی که منحل گردیده و یا توسط هیئت مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است،‌حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیئت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می‌پذیرد.
ماده 18 - ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت 4 سال انتخاب می‌گردند بشرح زیر خواهد بود:
1 - یک نفر نماینده دادستان کل کشور.
2 - یک نفر نماینده وزارت کشور.
3 - دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
4 - سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1 - هیئت مرکزی نظارت می‌تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان ‌تعیین نماید.

تبصره 2 - تجدید انتخاب اعضاء هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره‌های بعد بلااشکال است.

ماده 19 - هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می‌باشد:
1 - عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی.
2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی.
3 - بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به‌هیئتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.
4 - رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صلاحیت آن‌ها به تأیید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.
5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئیننامه‌های مربوطه.
6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون رأساً و یا با پیشنهاد‌هیئتهای اجرائی یا هیأتهای نظارت حوزه‌های انتخاباتی.
7 - تأیید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین.
8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی‌ها و تجدید نظر در آنها.

تبصره - هیئت مرکزی نظارت می‌تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‌نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیئتهای‌ نظارت بر انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید.
ماده 20 - برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی بعهده هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ‌ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی‌تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 21 - شرایط انتخاب ‌کنندگان عبارتست از:
1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 - داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی.
3 - شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تأیید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت، درمان شهرستان.

ماده 22 - شرایط انتخاب ‌شوندگان هیئتهای مدیره سازمانهای نظام پزشکی و شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می‌باشد:

1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2 - نداشتن فساد اخلاقی و مالی.

3 - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی و عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شوون پزشکی.

4 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره - اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.
5 - دارا بودن حداقل سه سال عضویت در نظام پزشکی.

تبصره 1 - پزشکان، دندانپزشکان، دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ای و متخصص) و لیسانسیه‌های ‌پروانه‌دار گروه پزشکی که دارای مسوولیتهای اجرائی می‌باشند و یا در نیروهای نظامی - انتظامی شاغل هستند جهت نامزدی در انتخابات و عضویت‌ در ارکان سازمان نیازی به استعفاء از سمت و شغل خود ندارند.
تبصره 2 - کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی محرومند، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان‌را ندارند به استثنای شرط سنی آن.
نظر مجلس:
‌ماده واحده - براساس مشروح مذاکرات جلسه علنی مورخ 12/6/1374 مجلس شورای اسلامی و نظریه اداره کل قوانین مجلس و آئین نامه‌اجرائی انتخابات نظام پزشکی، اعضای هیأتهای اجرائی انتخابات نمی‌توانند داوطلب عضویت در هیأتهای مدیره شوند لکن در مورد اعضای هیئتهای‌نظارت صراحت قانونی نداشته و همانطور که در مشروح مذاکرات جلسه علنی مورخ 12/6/1374 مجلس با صراحت و تاکید آمده است مقصود مقنن‌از تبصره (2) ماده (22) کسانی هستند که ذاتاً و برای همیشه فاقد صلاحیت نمایندگی می‌ باشند نه کسانی که به اقتضای سمت محرومند. ‌
ماده 23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات با‌رعایت مواد این قانون خواهد بود.

فصل ششم - موارد متفرقه:

ماده 24 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها ‌دارای هیئت عالی انتظامی و هیئتهای بدوی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.

تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه‌ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه‌ای و‌سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین‌با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:
‌الف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت ‌مدیره نظام پزشکی محل.
ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
‌د - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.
هـ - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.
‌و - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.
‌ز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
‌مصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آئین نامه‌ای خواهد بود که با‌ رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام ‌پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین‌نامه جدید فوق‌الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین‌نامه‌های ذیربط در این رابطه به‌قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.
ماده 25 - هیئت‌های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار، با مسوولیت ‌رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضاء سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از 9 نفر بشرح زیر خواهد بود:
1 - یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه.
2 - مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه.
3 - سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.
4 - یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.
5 - یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.
6 - یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ای و متخصص) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسیه پروانه‌دار گروه پزشکی‌ شهرستان مربوطه.

تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در‌حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأیید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم ‌رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب می‌گردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.

تبصره 2 - هر یک از هیئتهای بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی‌ و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضائی در رابطه با رسیدگی‌ به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

تبصره 3 - هر یک از هیئتهای بدوی انتظامی می‌توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای موضوع ماده مذکور نظرات کارشناسی‌ کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز‌نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیئت‌های بدوی انتظامی قرار دهند.

ماده 26 - به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (‌حقیقی و حقوقی) از طرز کار هیئتهای بدوی انتظامی موضوع ماده (25) این ‌قانون نظارت عالیه بر کار هیئتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیئتهای بدوی انتظامی مذکور‌و عزل و نصب اعضاء ذیربط هیئتهای مذکور، هیئتی بنام هیئت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد:
1 - یکنفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رئیس قوه قضائیه.
2 - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.
3 - پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
4 - یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه‌کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
5 - یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه‌کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
6 - یک نفر از لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.
7 - یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری‌ حداقل 7 سال در حرفه مربوطه.

تبصره 1 - هیئت عالی انتظامی موضوع ماده فوق می‌توانند مسوولیت رسیدگی به تخلفت صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته ‌پزشکی چند شهرستان را به یک هیئت بدوی انتظامی محول و واگذار نمایند.

تبصره 2 - افراد مذکور در بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 ماده فوق با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورایعالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل‌ سازمان برای مدت 2 سال منصوب می‌گردند، عزل آنها قبل از انقضای مدت 2 سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آن‌ها برای‌دوره‌های بعدی بلااشکال است.

تبصره 3 - در صورتی که کسی نسبت به رأی نظام پزشکی شاکی باشد می‌تواند به دادگاه صالح شکایت کند.

تبصره 4 - نحوه کار هیئت عالی انتظامی و هیئتهای بدوی انتظامی موضوع مواد 25 و 26 این قانون و ترتیب تشکیل جلسات آنها طبق‌ دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت عالی انتظامی تهیه و به تأیید رئیس کل سازمان خواهد رسید.

ماده 27 - هیئتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از‌پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند.

تبصره 1 - اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون‌ پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از 20 روز از تاریخی که دادسراها و دادگاههای شهرستان ‌مربوطه درخواست می‌نمایند بگذرد.

تبصره 2 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان ‌مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی ‌شهرستان مربوطه برسانند.

ماده 28 - شورایعالی نظام پزشکی به منظور اجراء هر چه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون می‌تواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی‌ تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و بتصویب شورایعالی نظام‌ پزشکی خواهد رسید.

ماده 29 - تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی‌الاثر می‌باشد و آئیننامه‌ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته ‌باشد تا تصویب آئیننامه‌ها و ضوابط جدید بقوت خود باقی است.


ماده 30 - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:
1 - اعتبارات و دارائی‌های موجود سازمان‌های نظام پزشکی.
2 - حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی.
3 - کمکهای اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب تأمین می‌گردد.

ماده 31 - شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف‌ متعالی اسلام و حفظ شئونات پزشکی، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تأیید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.

قانون فوق مشتمل بر سی و یک ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 27/10/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.